زمان برای خواندن مطلب 3 دقیقه خروجی نخستین همکاری من با هفته نامه نوسان در قالب نظرسنجی از اعضای پارلمان بخش خصوصی اصفهان، در شماره ۷۳ این نشریه چاپ شد.