زمان برای خواندن مطلب < 1 کمتر از یک دقیقه یکی از کارهایی که در سازمان ها به عنوان یک کارگزار روابط عمومی انجام میدم، گردآوری تاریخ شفاهیه شرکتها یا بنگاههای اقتصادیه که باهاشون کار می‌کنم.