در برخی از شرکت ها، به ویژه آنهایی که جزو بنگاههای اقتصادی بزرگ به حساب می‌آیند، پیش آمده به جز درباره موضوع پروژه تحقیقات بازاری که با آن شرکت داشته‌ام، با برخی دیگر از تیم های کاری نیز هم کلام شوم؛ از جمله کارشناسان روابط عمومی. (شاید هم برمی‌گردد خاطرات قدیمی سالهای نه چندان دور که من هم یک کارشناس روابط عمومی بودم.)

خروجی نخستین همکاری من با هفته نامه نوسان در قالب نظرسنجی از اعضای پارلمان بخش خصوصی اصفهان، در شماره ۷۳ این نشریه چاپ شد.